Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

worklife 2010/10/29 13:16 worklife 2012/04/18 13:35 current
Line 1: Line 1:
-\\ +_
- +
- +
-{{:julkinen:work_life_logo_s.png?550}}\\ +
- +
-(Entinen worklife 2.0) +
- +
-[[Worklife:worklife_workshops| Seminaarit ja workshopit]]\\ +
-[[Worklife:group:worklife_group| Work+life Intranet]]\\ +
-[[Worklife:tutkijat:worklife_intra| Intranet tutkijoille]]\\ +
-\\ +
----- +
-\\ +
-**VISIO:  Onnistumisen ympäristöt – Empowering environments**  +
- +
-Työssään onnistuva työntekijä on tuottava. Työelämän tarpeet ovat muuttuneet sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmasta. Pirstoutuneet työtehtävät, rikkoutunut työaika ja käytössä olevat työvälineet mahdollistavat organisaatioille ja yksilöille uusia tapoja tehdä työtä osana elämää. Työtä tehdään niin perinteisissä kuin epämuodollisissakin paikoissa, mutta tunnetaanko, missä tuottava tietotyö tapahtuu, miten sitä tuetaan ja millaisissa paikoissa tietotyöläinen työskentelee? Millaisia ovat työntekijän tuottavuutta tukevat onnistumisen ympäristöt niin fyysisissä, virtuaalisissa kuin sosiaalisissa työn tekemisen tilanteissa?  +
- +
-**WORK+LIFE –OHJELMA**  +
- +
-Käynnisteillä oleva WORK+LIFE–ohjelma on yrityksen tutkimus- ja kehityshanke yhdessä potentiaalisten partnereiden kanssa (5-6 yritystä). Lähtökohtana on käyttäjän toiminnan tutkiminen ja ymmärtäminen ja vastuullisten toimintamallien kartoittaminen sekä niihin perustuvan liiketoiminnan kehittäminen. Ohjelmaan tavoitellaan osallistujiksi työympäristöliiketoiminnan ja sen liitännäisalojen yrityksiä, jotka voivat hyötyä uudenlaisesta yhteistyöstä, mutta eivät kilpaile keskenään. Ohjelman toimintasuunnitelma muodostuu yritysten ohjaamana ja määrittää yhteistä sisältöä ja aikataulua.  +
- +
-Ohjelmaan osallistutaan omalla tuotekehitystyöllä sekä vuosittaisella osallistumismaksulla kolmen vuoden ajan. Yritykset voivat hakea omiin kehityshankkeisiinsa rahoitusta Tekesin Tila-ohjelmasta. Keskeiset yritykset muodostavat Business Forumin, ja muut kiinnostuneet yritykset voivat osallistua tämän ympärille muodostettavaan Innovation Forumiin. +
- +
-**HYÖDYT YRITYKSELLE**  +
- +
-WORK+LIFE –mallissa yritykset saavat yhteisesti jaettavasta tutkimuksesta yhden tutkimuksen hinnalla viisinkertaisen hyödyn. Ohjelma tuottaa tutkimustietoa yrityksille uusista työelämän tarpeista sekä käyttäjä- ja asiakaslähtöisistä palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tutkimustulokset liitetään liiketoimintaan ohjattujen hyödyntämismenetelmien avulla. Ohjelma mahdollistaa tutkimukseen perustuvien uusien konseptien ja liiketoimintamallien synnyttämisen, uusien yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tunnistamisen sekä kansallisen toimialueen klusterin luomisen. Ohjelmassa on mahdollista oppia sekä kollegoiden että korkeakoulu- ja tiedemaailman kokemuksista. Osallistumiseen sisältyy sponsorijäsenyys MIT House_n konsortioon ja mahdollisuus hyödyntää MIT:ssa tehtävää tutkimusta.  +
- +
-**TUTKIMUKSEN TOTEUTUS** +
- +
-Monialaisen tutkimusyhteistyön tarjoajina toimivat tulevan innovaatioyliopiston osapuolet: Taideteollisen korkeakoulun Future Home –instituutti sekä Teknillisen korkeakoulun yksiköt Human Capital and Leadership Research Group (HCL) ja Facility Services Research Group (FSRG) -tutkimusryhmät ja Helsingin kauppakorkeakoulun Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR). Kansainvälisenä tiedekumppanina on Massachusetts Institute of Technology MIT. Tutkimustuloksia fasilitoi liiketoimintaan Finpro. Yritykset oman toimialueensa edustajina osallistuvat työpanoksellaan monialaisiin workshop -kehitystilanteisiin hankkeen eri vaiheissa.  +
- +
-**OSALLISTUMISEN TAVOITEAIKATAULU**  +
- +
-WORK+LIFE Kick-Off 8.4.2008 +
-Yhteinen valmistelu, aiesopimukset loppukesästä 2008, Yritysten hakemukset Tekesiin syksyllä 2008  +
-Tekesin rahoituspäätökset, Hanke alkaa 2009 +
- +
-Hankkeen kesto 3 vuotta 2009-2011 \\ +
-  - vuosi: Työympäristöjen kysyntä, käyttäjä/työntekijäkokemus +
-  - vuosi: tarjonta +
-  - vuosi: Arvoverkottunut toimintatapa +
- +
- +
-**LISÄTIETOJA** +
- +
-Taideteollinen korkeakoulu, Future Home –instituutti  (koordinointi)\\ +
-  * Professori Jarmo Suominen, instituutin johtaja suominen@mit.edu 044 304 9465\\ +
-  * Tutkija Riikka Rahtola, projektipäällikkö riikka.rahtola@taik.fi 044 333 4734\\ +
-Teknillinen korkeakoulu, CEM Facility Services Research\\ +
-  * Suvi Nenonen, senior researcher suvi.nenonen@tkk.fi 050 598 5342\\ +
- +
-Esitteet:  +
- +
-{{:julkinen:worklife_ohjelman_esite_04062008-1.pdf|}}\\ +
-{{:julkinen:worklife_program_04062008.pdf|}} +
-\\ +
----- +
-\\ +
-[[Worklife:worklife_workshops| Seminaarit ja workshopit]]\\ +
-[[Worklife:group:worklife_group| Work+life Intranet]]\\ +
-[[Worklife:tutkijat:worklife_intra| Intranet tutkijoille]]\\ +
worklife.1288347395.txt.gz · Last modified: 2010/10/29 13:16 by tero